Neo Industrial Oyj: Korjaus tilinpäätöstiedotteeseen

NEO INDUSTRIAL OYJ                               TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                                            ...

Published on
NEO INDUSTRIAL OYJ                               TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                                             13.2.2018 klo 19.00Korjaus aiemmin julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen: Kaapelitoiminnan liikevoitto oli taulukossa virheellinen, oikea luku on 5,6 miljoonaa euroa. Tekstiosuudessa luku oli oikein.NEO INDUSTRIAL OYJ: LIIKETOIMINNAN TULOS OLI HYVÄ JA TASE VAHVISTUI HUOMATTAVASTITammi-joulukuussaKonsernin liikevaihto 110,9 miljoonaa euroa (101,0 miljoonaa)Liiketulos oli 5,1 (5,9) miljoonaa euroaKaapelitoimialan liiketulos oli 5,6 (6,5) miljoona euroaTilikauden tulos oli 3,0 (3,3) miljoonaa euroaSijoitetun pääoman tuotto oli 25,4 prosenttia (22,6)Osinkoehdotus 0,08 euroa osakkeelle (0,04 euroa), maksu kahdessa erässäAVAINLUVUTTOIMITUSJOHTAJA RALF SOHLSTRÖM:Kasvaneeseen liikevaihtoon vaikuttivat aktiiviset toimenpiteet tehtaiden käyttöasteiden ja toimituskyvyn parantamiseksi sekä rakentamisen vilkkaus. Yhtiö onnistui hyvin tehtaiden kuormittamisessa talven matalan kysynnän aikana.Liiketulosta rasitti raaka-ainehintojen kohoaminen, joka saadaan aina vasta viiveellä myyntihintoihin. Lisäksi
liiketulosta rasittivat vuoden viimeisellä neljänneksellä valuuttakurssien, etenkin Ruotsin ja Norjan
kruunujen, muutokset.
Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto oli 25,4 prosenttia (22,6 prosenttia). Vuonna 2017 IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste nousi 30,4 prosenttiin (22,0 prosenttia) ja Gearing laski 61,2 prosenttiin (119,8).LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS
Neo Industrial –konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 110,9 miljoonaa euroa (101,0 miljoonaa). Tilikauden tulos oli 3,0 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa).
TASE JA RAHOITUS
Konsernin korolliset velat vähenivät tilikauden aikana. Tilikauden lopussa korolliset velat olivat 9,8 (13,8) miljoonaa euroa, josta muita kuin rahoitusleasingvelkoja oli 6,2 (10,4) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 43,2 miljoonaa euroa (44,2). Varastot olivat tilikauden aikana korkealla tasolla sitoen varoja ja vaikuttaen siten paikoin myös maksuvalmiuteen.
Sekä sijoitetun pääoman tuotto, 25,4 prosenttia (22,6 prosenttia), että IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste, 30,4 prosenttia (22,0 prosenttia) paranivat korollisten velkojen alenemisen ja voitollisen tuloksen ansiosta vuonna 2017.MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Neo Industrial Oyj:n tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy sai merkittäviä maakaapelisopimuksia yhteensä noin 20 miljoonan edestä. Toimitukset jakaantuvat vuosille 2018 ja 2019. Maakaapeleita käytetään rakennettaessa sähkönjakeluverkkoja, joihin sääolot eivät vaikuta.
SEGMENTIT
Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.
KAAPELIKaapelitoimialan liikevaihto oli 110,9 miljoonaa euroa (101,0). Liiketulos oli 5,6 miljoonaa euroa (6,5).Toimialan avainraaka-aineita ovat kupari ja alumiini sekä muovit. Vuoden alussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 5365 euroa ja alumiinin hinta 1638 euroa. Joulukuun 2017 lopussa kuparin hinta oli 5967 euroa ja alumiinin hinta 1869 euroa, eli 11 prosenttia ja 14 prosenttia korkeampi kuin vuoden alussa.Korkeimmillaan kuparin päiväkohtainen hinta on tilivuoden aikana ollut joulukuussa, jolloin se oli 6043 euroa, ja alimmillaan kesäkuussa, jolloin se oli 4925 euroa. Alumiinin hinta on ollut korkeimmillaan marraskuussa, jolloin se oli 1883 euroa, ja alimmillaan elokuussa, jolloin se oli 1591 euroa.Metallien ostoissa käytetään osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla.  Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables Oy:n liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa (25,0). Liiketulos oli positiivinen ja edellistä vuotta suurempi. Konsernissa osakkuusyhtiön osakkeiden kirjanpitoarvo on nolla eikä tulososuutta ole huomioitu konsernin luvuissa. Konsernilla ei ole vastuuta Nestor Cables Oy:n tappioista.OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.
Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä.Kaapelitoimialan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Metallien ostoissa käytetään osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR valuuttakurssisuhteen kehitys. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä.LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Rakentaminen on edelleen hyvällä tasolla päämarkkina-alueillamme. Johto uskoo sähköverkon rakentajien jatkavan maakaapeloinnin investointeja jakeluvarmuuden parantamiseksi. Liikevaihdon arvioidaan vuonna 2018 kasvavan edellisestä vuodesta. Liiketuloksen arvioidaan vuonna 2018 kasvavan selvästi vuodesta 2017.Liiketoiminnan luonteeseen kuuluvat suuret vaihtelut kvartaalien välillä ja ne voivat olla vuosien välillä erilaisia.
OSINKOPOLITIIKKA
Neo Industrialin tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun.
VOITONJAKOESITYS
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.468.661,14 euroa, josta tilikauden tulos on 840.477,77 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa osinkoa kahdessa erässä yhteensä 0,08 euroa osakkeelle. Tilikaudelta 2016 maksettiin pääomapalautusta 0,04 euroa osakkeelta. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018
Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.3.2018 klo 10.00 Hyvinkäällä. Erillinen yhtiökokouskutsu julkaistaan 1.3.2018.
JULKISTAMISMENETTELY
Neo Industrial Oyj noudattaa Finanssivalvonnan standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän pörssitiedotteen liitetiedostona. Tiedote on nähtävissä kokonaisuudessaan Neo Industrialin verkkosivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi
Hyvinkäällä 13.2.2018
Neo Industrial Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ralf Sohlström, puh. 040 770 2720
www.neoindustrial.fiNeo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/1f169865-b783-42ce-8861-908c5be13943